Inpas­singsplan wind­energie A16


28 september 2018

Voorzitter,
Wind op land is de techniek van nu, maar het heeft serieuze nadelen voor mens, dier en natuur. We moeten zo snel mogelijk proberen iets beters te ontwikkelen. Maar ondertussen is het zaak de nadelen zo veel mogelijk te beperken, of waar dat niet mogelijk is te compenseren.

Voor compensatie is er een regeling voor mensen die overlast ervaren. Wij vragen ook aandacht voor dieren, vooral vogels die gewond raken door de wieken of drukgolven. De stichting Fauna Opvang Brabant moet dan zorgen voor vervoer, opvang en revalidatie en wij vragen Gedeputeerde Staten een voorstel te doen voor een tegemoetkoming in de kosten. We dienen hiertoe een motie in.

Dan de locatie van de turbines bij Galder. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de milieueffectrapportage (MER) ernstige tekortkomingen vertoont, waardoor met name onder vleermuizen meer slachtoffers zullen vallen dan voorzien. Wij vragen Gedeputeerde Staten dan ook de locatie Galder te heroverwegen en een nieuwe risico-analyse ecologie te maken.