Perspec­tiefnota 2022 - eerste termijn


23 april 2021

Het mooie van perspectief is je dat kunt kantelen.

Het afgelopen jaar hebben we gezien hoeveel behoefte er is aan natuur. Tegelijkertijd zien we ook dat het dringen is in diezelfde natuur. De media spreken regelmatig van overvolle parkeerplaatsen, filelopen in het bos, en diverse natuurorganisaties, als ook Visit Brabant, spreken zelfs op momenten van code rood, bijvoorbeeld "kom niet naar de Biesbosch". De perspectiefnota onderkent dat ook! Door die druk op de natuur komen ook onze provinciale natuurdoelstellingen, als het gaat om bescherming van soorten, in het geding, en dat kan niet de bedoeling zijn.

De terreinbeheerders zijn steeds vaker genoodzaakt om kwetsbare gebieden af te sluiten, zogezegde zonering, maar daardoor neemt de druk op de overige natuurgebieden weer toe. Zonering alleen is geen oplossing! We moeten gaan werken aan een duurzame oplossing, want recreëren in het groen is goed voor de gezondheid van de Brabanders. Daarom pleiten wij voor recreatienatuur, extra natuur buiten het NatuurNetwerk, dicht bij de mensen.

Weides waar je kunt picknicken, speelbossen waar kinderen naar hartenlust kunnen klimmen en klauteren, en plekken waar ruimte is voor horeca in het groen. Kortom, nieuwe groene gebieden waar het belang van de inwoners boven en naast onze natuurdoelen kunnen staan. Laten we als Staten dat verder onderzoeken, samen met onze partners, geheel in lijn met deze perspectiefnota. We dienen daarom een motie in.

Als we dan toch over een groene omgeving hebben: steeds meer mensen zijn zich bewust van het belang van bomen, en het kappen van gezonde bomen langs onze wegen kan steevast rekenen op verzet vanuit de omgeving. De provincie geeft aan dat het soms niet anders kan, in het kader van veiligheid, maar wat overblijft zijn vaak kale wegen, omdat compensatie vaak elders gebeurt. En dat is voor niemand goed, niet voor de natuur, niet goed voor ons mooie karakteristieke Brabantse landschap, maar ook niet goed voor de automobilist.

Bomen langs de weg kunnen namelijk de verkeersveiligheid ten goede komen. Goed en veilig geplant helpen ze de automobilist juist alert houden. En is ons provinciale doel niet om duizenden bomen te planten, zoals bijvoorbeeld ook staat in onze bosnota? Om al deze redenen vragen wij met het college om met een voorstel te komen voor een integrale aanpak om meer bomen langs de wegen te planten. We dienen daarom een motie in, samen met JA21, D66, GroenLinks en 50plus.

Het zal u niet verbazen, we willen naast natuur ook graag aandacht voor onze niet-menselijke inwoners. Er zijn meerdere provinciale beleidsonderwerpen die van invloed zijn op het welzijn van vele miljoenen dieren, zoals landbouw, natuur, mobiliteit, economie, en zelfs subsidieverlening. Geloof het of niet, maar we hebben ooit een subsidie verleend aan bedrijf dat proeven deed op apen, aan de andere kant heeft onze oud-gedeputeerde Pauli zich ook ingezet om 73 proefdierapen uit Oss een thuis te geven bij stichting Aap.

In reactie op de vorig jaar unaniem aangenomen motie M49a, over blijvende aandacht voor dierenwelzijn, heeft de gedeputeerde ons een goed overzicht gestuurd over provinciale inzet op verbetering van dierenwelzijn. Complimenten aan het college. Dit is een goede eerste stap, maar het overzicht is nog niet compleet, want er zijn veel meer beleidsonderwerpen dan alleen landbouw die van invloed zijn op dierenwelzijn. Denk aan mobiliteit en die bomen langs de provinciale wegen, voor vogels en vleermuizen.

We missen hier een aanspreekpunt in het college als het gaat om dierenwelzijn. Ik kijk even naar het college, wie is de grootste dierenvriend? Handen omhoog! We zouden graag handen en voeten geven aan de eerder unaniem aangenomen motie voor blijvende aandacht voor dierenwelzijn, we vragen u om een integrale provinciale inzet op het verbeteren van ervan, binnen onze mogelijkheden, en om deze onder te brengen binnen een nieuw thema Dierenwelzijn, ondergebracht bij een van de leden van GS. We dienen daarom een motie in, samen met PvdA en GroenLinks.

Als het gaat om de dieren maken we ons grote zorgen om de stalbranden. Ondanks twee actieplannen tegen stalbranden, beiden gestrand, is het aantal dieren dat jaarlijks omkomt bij stalbranden tussen 2012 en 2020 alleen maar toegenomen. De vele technische innovaties zijn niet alleen maar vooruitgang gebleken. Veel technieken zorgen ook voor een groter risico op brand, en op meer dodelijke slachtoffers.

Dat bevestigd ook een recent rapport over stalbranden van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Datzelfde rapport stelt ook dat provincies invloed hebben bij het voorkomen van stalbranden. Ik noem maar de subsidieverlening, maar ook stimuleren van niet technologische innovaties, en extensivering. U kunt het rapport er zo bij pakken.

Met een motie samen met de PvdA roepen wij daarom GS op om – binnen de beleidskaders – uw rol maximaal in te zetten, om stalbranden en verstikking te beperken.

Het college werkt al anderhalf jaar aan het Plan-MER Mest; een plan voor mestfabrieken in Brabant. Omwonenden van mestfabrieken komen vaak in opstand, en ook steeds meer gemeentebesturen spreken zich uit tegen mestfabrieken, gisterenavond nog Bergen op Zoom.

Getuige het bestuursakkoord zijn Gedeputeerde Staten “op zoek naar maximaal draagvlak op het gebied van de inrichting van onze omgeving”, en de vraag is wil zij het draagvlak meten voor 100 plus mestfabrieken in Brabant? Het PON meet regelmatig draagvlak voor allerlei onderwerpen, bijvoorbeeld over energietransitie, ook geen gemakkelijk onderwerp, dus het instrument is aanwezig, we hoeven het alleen maar van de plank te pakken.

Wij stellen met een motie met GroenLinks voor om het draagvlak onder Brabanders voor mestverwerkingsinstallaties in Brabant te laten meten en te monitoren. De uitslag van de eerste draagvlakmeting zouden wij graag ontvangen vóór PS besluiten over het Beleidskader Landbouw en Voedsel en de Uitvoeringsagenda Mest.

Genoeg perspectief! Het college heeft werk aan de winkel!


[Lees hier de bijdrage in de tweede termijn]

Interessant voor jou

Vooroverlegreactie inzake Rijksinpassingsplan Zuid-West 380 kV Oost

Lees verder

Wensen en bedenkingen verkoop perceel Peelweg in Zeeland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer