Perspec­tiefnota 2022 - tweede termijn


21 mei 2021

[Lees hier de bijdrage in de eerste termijn]


Voorzitter,
Ons ordevoorstel om eerst alle moties te behandelen en dan pas te stemmen over de perspectiefnota is eerder unaniem aangenomen in de agendavergadering. Dank daarvoor. Want het is een perspectief van heel Provinciale Staten, en de moties zijn daar meer dan ooit een geheel van.

Samenwerken begint hier. We hebben als Staten twee maal per jaar de gelegenheid om beleid te maken en te sturen. De perspectiefnota en de begroting. Dat heeft voor ons nu prioriteit. En dat willen we hier en nu graag doen in deze tweede termijn.

Voorzitter, twee van onze moties uit de eerste termijn worden vandaag gewijzigd ingediend, n.a.v. de reacties in de eerste termijn.

Recreatiezonering
Gedeputeerde Lemkes gaf tijdens de eerste termijn aan dat we met recreatiezonering de kwetsbare natuur kunnen blijven beschermen, terwijl we mensen kunnen laten genieten van de natuur. Wij hebben onze twijfel daarover uitgesproken. De gedeputeerde gaf ook aan dat evaluatie over die zonering een plek kan krijgen in de evaluatie van het natuurbeleid. Gelukkig, want navraag in het veld leert ons dat niet is uitgesloten dat recreatiezonering nieuwe knelpunten met zich mee brengt. Dat zou wat ons betreft nader moeten worden bekeken.

We hebben onze eerdere motie over recreatienatuur gewijzigd en versmald, en wij vragen GS nu om over die zonering in overleg te gaan met de TBO’s en de impact ervan nader te onderzoeken.

Bomen door de bocht
Dan de motie Bomen door de Bocht uit de eerste termijn, met advies ‘oordeel Staten’. Nogmaals dank aan gedeputeerde Van der Maat voor zijn sympathie voor de motie, en voor het constructieve meedenken. De gedeputeerde gaf aan dat het planten van bomen een plek kan krijgen in de bermennota en dat er wellicht meekoppelkansen zijn met de Bossenstrategie. Kortom, dat hij kan starten met een inventarisatie.

Wij denken verder dat wellicht het compensatiefonds uitkomst kan bieden voor kleine bijdragen aan de uitvoering. Het ziet er naar uit dat er daarmee enige financiële ruimte is voor uitvoering van de motie. Nogmaals, allemaal verkeersveilig. Graag horen we nogmaals een reactie van de gedeputeerde.

Dierenwelzijn
Wij begrijpen dat het installeren van een gedeputeerde dierenwelzijn op dit moment een brug te ver is. We hopen dat het deel kan zijn van een nieuw college. Eerder heeft het college wel al een overzicht gemaakt voor het verbeteren van dierenwelzijn in de veehouderij.

Wij vragen nu met de gewijzigde motie aan GS om te kijken naar de mogelijkheden voor het verbeteren van dierenwelzijn binnen álle relevante beleidsonderwerpen, en om dit overzicht jaarlijks te evalueren en met ons te delen.

Stalbranden
De motie ‘Nieuwe stalsystemen brandveilig’ kreeg eveneens ‘oordeel Staten’ van gedeputeerde Lemkes. Dank daarvoor. Verder gaf de gedeputeerde aan zich niet te kunnen vinden in het eerste dictumpunt. Dat hebben we aangepast.

Verder is goed om te noemen dat de Tweede Kamer ondertussen ook actie heeft ondernomen op het gebied van stalbranden. Echter dat heeft, als het door de Eerste Kamer wordt overgenomen, geen betrekking op het provinciaal beleid, en deze motie wel. Vandaar dat onze motie nog steeds relevant is, en dat we hem graag zo in stemming brengen.

Draagvlak voor mestfabrieken
In reactie op onze motie over het meten van draagvlak voor mestverwerking impliceerde de gedeputeerde dat wij een referendum zouden willen, met een ja/nee-vraag. Dat is allerminst het geval. Het is een zeer complexe materie.

Wij vragen een gedegen draagvlakonderzoek, uitgevoerd door een onafhankelijk instituut. Dat doet de provincie immers al op andere onderwerpen. We zijn er op gewezen, en dank daarvoor, dat draagvlakonderzoek zelfs al is, of was, opgenomen in het bestuursakkoord.

Draagvlak meten voor mestfabrieken is zowel actueel als urgent en wij willen graag horen wat er leeft in Brabant, daar zijn we niet bang voor. Vandaar dat we de motie toch in stemming willen brengen.

Zwerfafval
Over de motie Hernieuwing campagne 'Een dumper is een stumper'’. Daar zijn wij het als Partij voor de Dieren van harte mee eens! Maar willen we alleen een vrijblijvende campagne? Nee, dat willen we niet.

Het dumpen van afval in de natuur, maar ook langs de provinciale wegen is veel partijen in Brabant een doorn in het oog. We willen ook graag als provincie meer onze tanden kunnen laten zien als het gaat om controle en handhaving.

Dat deel willen we graag opnemen, en daarom dienen we een amendement op de motie ‘Hernieuwing campagne ‘Een dumper is een stumper’’ in. Graag een reactie van D66 en VVD.

Kauwen
Dan nog een laatste punt, ook actueel. Uit de Statenmededeling bestrijding Eikenprocessierups blijkt dat de inzet van natuurlijke vijanden de boventoon gaat voeren. Ook de kauw blijkt een waardevolle bijdrage te leveren aan de vermindering van het aantal rupsen. Daarom dienen wij ook nog een nieuwe motie voor extra nestelgelegenheden voor de kauw nabij de eikenprocessierups in. Graag nog een reactie van het college.

Verkenners
In reactie op motie M94 m.b.t. de verkenners. De Partij voor de Dieren denkt dat het goed is om formateurs aan te stellen om te kijken naar de mogelijkheden om de Brabantse politieke puzzel te kunnen leggen. Wij denken dat álle partijen hier onderdeel van uit maken. Echter stemmen wij tegen de motie zoals die hier voor ligt.

Het is aan alle fracties om verkenners aan te mogen dragen. Verkenners met kennis van de complexe zaken die in Brabant spelen en die boven de politiek staan. Wij willen de indieners van de motie dan ook vragen om die aan te passen zodat alle fracties voor het aanstaand presidium hun wensen voor verkenners kenbaar kunnen maken.

De motie van afkeuring zullen we niet steunen.

Houd vast aan je idealen
Onze agenda is bij u bekend. Die is niet geheim. We blijven opkomen voor de dieren, het milieu, en het beschermen van de Brabantse natuur. En dat blijven we doen, ongeacht de coalitie die er zit, en ongeacht de stoel waar we zelf op zitten.
Ik dank u wel.