Voor­jaarsnota 2012


22 juni 2012

Voorjaarsnota 2012

1e termijn

Voorzitter,

We willen beginnen met een referentie naar de barometer plattelandsontwikkeling die inzicht geeft in de ontwikkelingen in het landelijke met betrekken tot milieu, natuur, water, landschap en leefbaarheid. De barometer laat zien dat er veel ontwikkelingen zijn die goed gaan in het landelijke gebied. Echter, de barometer laat ook zien dat de veehouderij de barometer sterk negatief beïnvloed.

De barometer staat wat ons betreft op zwaar weer. De Partij voor de Dieren wil uit de depressie en op weg naar een mooie zomerse dag. Een zomerse dag waar ook de dieren weer van de zon kunnen genieten. Laten we daar zorg voor dragen binnen de themacommissie landbouw.

We maken ons zorgen om het aantal geurgehinderden in Brabant, waarbij de voorjaarnota aangeeft dat het absolute aantal weliswaar is afgenomen, vinden wij die afname marginaal. Verder wordt gesteld dat er voortgang is geboekt op het gebied van ammoniakdepositie. Wij vinden dat deze constatering op weinig feiten is gebaseerd. Wij vinden het aantal meetpunten te beperkt en de frequentie van meten te laag. Op die manier houden we ons als provincie een beetje voor de gek, terwijl de afname van biodiversiteit door verzuring wel voor conto voor de provincie is.

We maken ons ook zorgen om de waterkwaliteit en kwantiteit. De kwaliteit van het Brabants zwemwater zit in de middenmoot, net als het oppervlakte water. De verdroging in Brabant zorgt voor grote problemen. De weidevogelpopulatie staat onder zware druk, mede door de lage grondwaterstand. De provincie betaalt bij de aanpak van verdroging een dubbele rekening, zowel voor bronaanpak als symptoombestrijding. Dat beleid is wat onze partij betreft voor verbetering vatbaar.

De partij voor de dieren vindt dat de provincie bij waterkwaliteit en kwantiteit te veel op de grotere wateren is gericht. Dat terwijl veel problemen veroorzaakt door bestrijdingsmiddelen en nutriëntenoverschot juist bij kleine wateren spelen.
Europa kijkt over onze schouder mee en de oplossing kan wat onze partij betreft niet worden gevonden in het verschuiven van (Europese) deadlines (2015 naar 2027). U moet, samen met de waterschappen, echt gaan handelen.

Ook het aantal verkeersdoden baart ons grote zorgen. Elke drie dagen overlijdt er een Brabander en dat roept bij ons de vraag op of de Brabantse wegen wel veilig genoeg zijn en of er bij nieuwe provinciale wegen meer op veiligheid moet worden gelet en of de provincie daar genoeg in investeert, meer is niet altijd beter.

De partij voor de dieren is van mening dat de stikstofproblematiek bij de provincie absolute prioriteit moet krijgen. Immers mede door stikstofdepositie nemen de algemene soorten flora en fauna toe en de specifieke soorten af met een netto verlies aan biodiversiteit als gevolg. We wachten al geruime tijd op de PAS (programmatische aanpak stikstof), echter weten op voorhand dat de PAS geen soelaas biedt. De (financiële) inzet van provinciale middelen om stikstofdepositie te verminderen moet niet leiden tot meer dieren in brabant, maar tot een werkelijke verlaging van stikstofdepositie

Wat de partij voor de dieren betreft moet beter gekeken worden naar de wijze waarop de provincie uitgaven doet voor water, natuur en natuurbeheer. Hier valt wat de partij voor de dieren betreft enorm veel geld te besparen.
Door af te zien van investeren in symptoombestrijding en in te zetten op betere bronaanpak, betere afspraken met marktpartijen, betere metingen en betere controles kunnen er zowel miljoenen worden bespaard als ook meer worden bereikt voor natuur en milieu.

We dienen daarom een motie in, met CDA, VVD, GL, 50plus en OSN om voor PS te evalueren en inzichtelijk te maken op welke wijze de beschikbare provinciale middelen kunnen worden verdeeld over aankoop, inrichting en beheer van (nieuwe) natuur met het oog op het behalen van een maximaal en langdurig rendement voor de Brabantse natuur in termen van areaal en biodiversiteit;

Met betrekking tot de Oostelijke langstraat zijn wij niet overtuigd dat 10 miljoen nodig is uit de algemene middelen. Wij denken dat voor 90 miljoen voldoende zou moeten zijn voor het project, wij houden de 10 mln liever in de zak. De ondernemers dragen nu 15 miljoen bij, het project is grotendeels in hun belang, dus wij stellen voor om te kijken naar een grotere bijdrage, eventueel over een langere termijn.

Met betrekking tot het budget voor de Vrijetijdseconomie van 4,5 mln en 30% banen en 10% omzet. Dat lijkt onze fractie onmogelijk. In relatie tot vrije tijd denken we dat het merk Brabant te leiden heeft onder alle negatieve aandacht over qkoorts en megastallen. Met sommige gemeenten zijn we niet zo blij, dubieuze mestvergisters, staluitbreidingen en vliegveldperikelen. Moeten we op dat moment de brabantse vlag gaan uitdelen?

We zijn voorstander van het Brabantbrede breedbandinternet. Maar wel voor heel Brabant, ook meer afgelegen dorpen. De digitale snelweg is een uitweg voor automobilisten om thuis te kunnen werken, goed tegen files. We zouden de digitale snelweg graag koppelen aan decentrale kantoorlocaties. Het is ons inziens een goed en misschien wel goedkoper alternatief voor torenhoge investeringen in autosnelwegen.

Qkoorts

Het rapport ‘Het spijt me’ van de nationale ombudsman laat zien dat overheden al in een vroeg stadium op de hoogte waren van Qkoorts. Veel van de door Qkoorts besmette mensen zijn ziek geworden in de provincie Brabant; en veel patiënten en nabestaanden van Qkoorts hebben financiële schade geleden;
De partij voor de dieren vraagt de provincie om geheel vrijblijvend een gebaar te maken richting Qkoortspatiënten; we vragen u er bij het Rijk op aan te dringen om een Qkoorts fonds op te richten om slachtoffers van Qkoorts financieel tegemoet te kunnen komen; en voor dit fonds een bijdrage te reserveren. We vragen het college om daarvoor contact op te nemen met de vereniging van qkoorts patiënten..

Voorzitter, als laatste,

Een specifiek probleem met betrekking tot natuur is de bijensterfte in Brabant. Deze is zowel in economisch als ecologisch zin zeer verontrustend; De economische waarde van het bestuiven van voedselgewassen is ruim 1 miljard en economie is een kerntaak van de provincie; met het uitsterven van bijen staat ook de biodiversiteit en natuur onderdruk. Ook dit zijn kerntaken zijn van de provincie; wij willen aandacht vragen voor de bijensterfte en bij de commissie ecologie een plan van aanpak te presenteren om de bijensterfte te verminderen. We vragen het college om contact op te nemen met de Nederlandse imkervereniging.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer