Meer trans­pa­rantie in uitbrei­dingen van veehou­de­rijen


3 juni 2017

De Partij voor de Dieren heeft Gedeputeerde Staten gevraagd openheid van zaken te geven over de zogenaamd duurzame maatregelen die veehouders nemen om hun stallen te mogen uitbreiden. Dat transparantie belangrijk is, blijkt ook uit een recent aangenomen motie in de Tweede Kamer, waarin de regering is opgedragen met voorstellen te komen voor meer transparantie over het leven van dieren in de veehouderij.

Het puntensysteem waarmee veehouders uitbreidingsruimte kunnen verdienen, de ‘Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderij’ (BZV), is door de provincie in het leven geroepen om de veehouderijsector duurzamer te maken. Veehouders kunnen zelf kiezen welke maatregelen ze nemen om een voldoende te scoren.

Volgens de Partij voor de Dieren is in heel veel gevallen niet mogelijk om na te gaan welke duurzaamheidsmaatregelen door een veehouder zijn genomen om meer dieren te mogen houden. Alleen als een veehouder toestemming geeft om dat openbaar te maken, is de informatie in te zien. De Partij voor de Dieren wil dat alle gegevens openbaar worden gemaakt.

Partij voor de Dieren-fractievoorzitter Marco van der Wel ziet in de BZV alleen een papieren oefening waarmee nauwelijks verbeteringen worden gerealiseerd en greenwashen van de veesector in de hand wordt gewerkt: “In praktijk is het gewoon mogelijk om uit te breiden zonder noemenswaardige verbeteringen op het gebied van dierenwelzijn, volksgezondheid of milieu; en als de uitbreiding verleend is, kijkt niemand er meer naar.”

Ook in het kader van controle acht Van der Wel het van groot belang dat de individuele BZV-scores van veehouderijen voor de burger inzichtelijk worden gemaakt: “Burgers krijgen alsmaar grotere megastallen in hun leefomgeving, met meer stank en gezondheidsrisico’s tot gevolg, maar kunnen in de meeste gevallen niet eens zien op basis waarvan die nieuwe stallen worden gebouwd. Als je je daarbij realiseert dat gemeentes gemiddeld maar eens in de zeven jaar een veehouderij controleren, werk je fraudegevoeligheid in de hand. Mensen hebben recht om te weten welke maatregelen op bijvoorbeeld volksgezondheid wel of niet worden genomen door de groeiende veehouderijen in hun leefomgeving.”

> U vindt de vragen hier.