Schrif­te­lijke vragen over de aanhou­dende stank­overlast van bedrij­ven­terrein Poort43 in Sterksel


Indiendatum: 8 nov. 2021

Geacht college,

Het Eindhovens Dagblad meldt dat het vooralsnog in Sterksel blijft stinken, wat met name is te wijten aan de mestvergister op bedrijventerrein Poort43: “Als de weeïge mestlucht vanuit Poort 43 over het dorp trekt, sluiten de inwoners hun ramen en deuren. In de zomer in de tuin zitten, is er vaak niet bij.”

Wij hebben hierover een aantal vragen.

1. Bent u bekend met het grote aantal meldingen van stankoverlast in Sterksel? Wat wordt er met de meldingen gedaan?

2. Welke actie wordt er ondernomen tegen de stankoverlast die omwonenden omschrijven?

In februari dit jaar heeft u een waarschuwingsbrief gestuurd aan het bedrijf van de betreffende mestvergister, in verband met een aantal ongewone voorvallen. De reeks aan voorvallen en overtredingen, in combinatie met de weigerachtige houding van de eigenaar, heeft geleid tot het toepassen van de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS). In antwoord op vragen van onze fractie gaf uw college aan het bedrijf in de gelegenheid te stellen verbetering aan te brengen, en het resultaat daarvan te betrekken bij de wijze waarop uw college het bedrijf tegemoet zal treden, zoals het nemen van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke stappen. Ondanks de waarschuwingsbrief wordt er driekwart jaar later nog steeds veel stankoverlast ervaren.

3. Wat is de huidige stand van zaken in dit proces; heeft het bedrijf van de mestvergister verbetering aangetoond? Hoe plaatst u de vele klachten van de omwonenden in deze context?

4. Is het al tijd (geweest) om het resultaat, van de gelegenheid om verbetering aan te brengen, te beoordelen? Zo ja, hoe is de beoordeling uitgevallen? Zo nee, tot wanneer heeft het bedrijf nog de tijd, en waarop is deze tijdspanne gebaseerd?

5. Welke vervolgstappen liggen nu in het verschiet?

In juli dit jaar stelde onze fractie schriftelijke vragen over de plannen van uitbreiding van Poort43 met een logistiek centrum van 5 hectare. Wij vroegen ons toen af hoe het toevoegen van een logistiek centrum – dus extra bedrijvigheid – zou kunnen resulteren in minder overlast, zoals de gemeente het voor liet komen. In antwoord op onze vragen gaf uw college echter (impliciet) aan dat het toevoegen van een logistiek bedrijf gepaard zou gaan met het “verdwijnen van een deel van de huidige bedrijvigheid”.

6. Is het plan om de mestvergister in te wisselen voor een logistiek bedrijf? Zo nee, hoe zit het wel?

Tot slot een vraag over de conclusie van de omgevingsdiensten dat de mestvergistingsinstallatie onder de werkingssfeer van het besluit risico’s zware ongevallen (BRZO) valt. Hierdoor valt de mestvergister onder toezicht van de Omgevingsdienst West-Brabant (ODWB) valt, en niet langer onder de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). Bij ons weten heeft de OMWB geen expertise in huis over mestverwerking.

7. Maakt de OMWB gebruik van expertise op het vlak van mestverwerking, via bijvoorbeeld het coördinatiepunt VTH mestbewerking, inzake de casus van de mestvergister op Poort43? Zo nee, waarom niet?


Met vriendelijke groet,

Anne-Miep Vlasveld,
Partij voor de Dieren Noord-Brabant