Vragen over de beoogde afzet van meststof in Azië door MACE


Geacht college,

In het bericht 'Zonder oplossing van het mestvraagstuk hebben we een groot probleem’, gepubliceerd op pigbusiness.nl, staat over de plannen van MACE op het industrieterrein van havenbedrijf OOC Terminals in Oss: “Mace gaat via Orgaworld-Asia de gecomposteerde meststof, met een effectief organisch stofgehalte van 70 procent, afzetten in Aziatische landen”.

Wij hebben hierover de volgende vragen.

1. Kent u het bericht “‘Zonder oplossing van het mestvraagstuk hebben we een groot probleem’”?

2. Wat is uw mening over de beoogde afzet van MACE van meststoffen vanuit Brabant in Azië?

3. In hoeverre sluit de afzet van mest in Azië aan op uw beleidsvisie dat landbouwkringlopen gesloten moeten worden op Noordwest Europese schaal? Gaarne een toelichting.

4. In hoeverre draagt MACE bij aan het sluiten van de kringlopen op Noordwest Europese schaal, dan wel draagt MACE hier volgens u niet aan bij?

5. Indien de mestfabriek van MACE in Oss niet bijdraagt aan uw beleidsdoelstellingen, wat gaat u daar aan doen? Is dat reden om de benodigde vergunningen niet te verlenen? Zo nee, waarom niet?

6. Bent u het met ons eens dat importeren van veevoer van buiten Europa, zoals soja uit Zuid-Amerika, in combinatie met de intensieve veehouderij in Brabant, en het exporteren van vlees en mest buiten Brabant, niet bijdraagt aan het oplossen van de problemen zoals wij die nu kennen op het gebied van klimaat, gezondheid, natuur en milieu? Zo nee, waarom niet?

7. Bent u op de hoogte van de kosten en baten van de beoogde mestfabriek van MACE in Oss? Is er bij u een businesscase bekend? Kloppen naar uw idee de in het artikel geschetste kosten, baten en prijzen?

8. Wat is de status van de vergunningaanvraag van MACE op dit moment?


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren