Vragen over de beoogde afzet van meststof in Azië door MACE


Geacht college,

In het bericht 'Zonder oplossing van het mestvraagstuk hebben we een groot probleem’, gepubliceerd op pigbusiness.nl, staat over de plannen van MACE op het industrieterrein van havenbedrijf OOC Terminals in Oss: “Mace gaat via Orgaworld-Asia de gecomposteerde meststof, met een effectief organisch stofgehalte van 70 procent, afzetten in Aziatische landen”.

Wij hebben hierover de volgende vragen.

1. Kent u het bericht “‘Zonder oplossing van het mestvraagstuk hebben we een groot probleem’”?

2. Wat is uw mening over de beoogde afzet van MACE van meststoffen vanuit Brabant in Azië?

3. In hoeverre sluit de afzet van mest in Azië aan op uw beleidsvisie dat landbouwkringlopen gesloten moeten worden op Noordwest Europese schaal? Gaarne een toelichting.

4. In hoeverre draagt MACE bij aan het sluiten van de kringlopen op Noordwest Europese schaal, dan wel draagt MACE hier volgens u niet aan bij?

5. Indien de mestfabriek van MACE in Oss niet bijdraagt aan uw beleidsdoelstellingen, wat gaat u daar aan doen? Is dat reden om de benodigde vergunningen niet te verlenen? Zo nee, waarom niet?

6. Bent u het met ons eens dat importeren van veevoer van buiten Europa, zoals soja uit Zuid-Amerika, in combinatie met de intensieve veehouderij in Brabant, en het exporteren van vlees en mest buiten Brabant, niet bijdraagt aan het oplossen van de problemen zoals wij die nu kennen op het gebied van klimaat, gezondheid, natuur en milieu? Zo nee, waarom niet?

7. Bent u op de hoogte van de kosten en baten van de beoogde mestfabriek van MACE in Oss? Is er bij u een businesscase bekend? Kloppen naar uw idee de in het artikel geschetste kosten, baten en prijzen?

8. Wat is de status van de vergunningaanvraag van MACE op dit moment?


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren

Antwoorddatum: 4 dec. 2018

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.


1. Kent u het bericht “‘Zonder oplossing van het mestvraagstuk hebben we een groot probleem’”?

Antwoord:
Ja.


2. Wat is uw mening over de beoogde afzet van MACE van meststoffen vanuit Brabant in Azië?

Antwoord:
Het is de verantwoordelijkheid van de ondernemer, in dit geval MACE, om binnen wettelijke kaders een rendabele afzet voor zijn producten te vinden.


3. In hoeverre sluit de afzet van mest in Azië aan op uw beleidsvisie dat landbouwkringlopen gesloten moeten worden op Noordwest Europese schaal? Gaarne een toelichting.

Antwoord:
Export van meststoffen naar Azië levert geen bijdrage aan het sluiten van kringlopen op de schaal van Noordwest-Europa.


4. In hoeverre draagt MACE bij aan het sluiten van de kringlopen op Noordwest Europese schaal, dan wel draagt MACE hier volgens u niet aan bij?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 3.


5. Indien de mestfabriek van MACE in Oss niet bijdraagt aan uw beleidsdoelstellingen, wat gaat u daaraan doen? Is dat reden om de benodigde vergunningen niet te verlenen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Wij toetsen de vergunningsaanvraag aan de criteria uit de milieuen ruimtelijke wetten, verordeningen en beleidsregels. Er wordt niet getoetst op waar een product wordt afgezet.
Wij vinden het van belang dat er op korte termijn voldoende capaciteit voor mestbewerking komt. Dit verkleint de druk op de mestmarkt en daarmee de fraudedruk. Realisatie van het initiatief van MACE levert een bijdrage aan dit doel. Voor de langere termijn is onze inzet erop gericht de kringlopen op de schaal van Noordwest-Europa te sluiten. Als provincie hebben we echter niet het instrumentarium om dit af te dwingen. Wel bevorderen wij dat marktpartijen dit in toenemende mate gaan doen, via communicatie en (financiële) ondersteuning van daartoe geëigende projecten.


6. Bent u het met ons eens dat importeren van veevoer van buiten Europa, zoals soja uit Zuid-Amerika, in combinatie met de intensieve veehouderij in Brabant, en het exporteren van vlees en mest buiten Brabant, niet bijdraagt aan het oplossen van de problemen zoals wij die nu kennen op het gebied van klimaat, gezondheid, natuur en milieu? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Deels. Genoemde problemen vragen uiteenlopende maatregelen om opgelost te worden; het sluiten van kringlopen levert daar een bijdrage aan, maar leidt niet tot volledige oplossing van die problemen.


7. Bent u op de hoogte van de kosten en baten van de beoogde mestfabriek van MACE in Oss? Is er bij u een businesscase bekend? Kloppen naar uw idee de in het artikel geschetste kosten, baten en prijzen?

Antwoord:
Het is de verantwoordelijkheid van de ondernemer om te komen tot een sluitende business case; dit is geen criterium voor vergunningverlening. De business case ligt dus niet ter beoordeling voor en wij kunnen de genoemde kosten, baten en prijzen dan ook niet beoordelen.


8. Wat is de status van de vergunningaanvraag van MACE op dit moment?

Antwoord:
Initiatiefnemer is doende een vergunningaanvraag op te stellen. Wij verlangen een excellente vergunningaanvraag.


Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter, de secretaris,
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA