Vragen over de kap van honderden bomen langs de N638


Geacht college,

U wilt middels een aanvraag voor een kapvergunning zo'n vierhonderd bomen (laten) kappen langs de N638, de Rucphenseweg van Zundert naar Rucphen. U wilt ook op delen waar nu 60 kilometer per uur mag worden gereden, de weg verbreden tot 6,85 meter, zodat er 80 kilometer per uur kan worden gereden. De Partij voor de Dieren is van mening dat bomenlanen langs provinciale wegen van grote waarde zijn: landschappelijk en ecologisch.

In een artikel in BN de Stem van 16 november 2019 staat dat de N638 al jaren hoog prijkt in lijstjes van meest verkeersonveilige wegen. In uw beantwoording van onze schriftelijke vragen van 14 maart 2017 antwoordt u echter dat het aantal ongevallen op deze weg in vergelijking tot andere provinciale wegen beperkt is, waardoor deze weg objectief niet als onveilig betiteld hoeft te worden. Het verbaast ons daarom in grote mate dat u ondanks die conclusie, toch over gaat tot een grootschalige kap van karakteristieke bomen langs de N638. Dat heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

  1. Klopt het dat de N638 in vergelijking met andere provinciale wegen in Brabant niet als onveilig betiteld hoeft te worden? Zo nee, waarom niet?
  2. Het verbreden van de N638 en het kappen van bomen staat al lang op uw wensenlijstje. Welke alternatieven voor de kap van bomen heeft u onderzocht? Waarom zijn deze alternatieven niet (eerder) uitgevoerd?
  3. Volgens het artikel zouden op delen vrachtwagens elkaar niet kunnen passeren. Bent u met ons van mening dat voor de aanliggende bedrijven de huidige indeling voldoet? Zo nee, waarom niet?
  4. Is het volgens u noodzakelijk dat vrachtverkeer op de N638 verder gaat toenemen, oftewel dat de N638 (nog meer) gaat fungeren als doorgaande route voor vrachtverkeer? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
  5. Is het mogelijk om nu en in de toekomst doorgaand vrachtverkeer op de N638 te weren, ook omwille van leefbaarheid, volksgezondheid, natuur en klimaat? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
  6. Neemt volgens u met het verbreden van de N638 en het verhogen van de gemiddelde snelheid ook de verkeersintensiteit toe? Zo ja, in welke mate ? Zo nee, waarom niet?
  7. Indien nee bij de vorige vraag, hoe denkt u te borgen dat de verkeersintensiteit niet toeneemt?
  8. Indien ja bij vraag 6, draagt u daarmee bij aan het verhogen van de uitstoot (fijnstof, stikstofoxide, CO2)? Zo ja, in welke mate? Zo nee, waarom niet? Indien ja, welke invloed heeft dat op leefbaarheid, volksgezondheid, natuur en klimaat?
  9. Bent u met ons van mening dat de kap van deze bomen op vele manieren en met verschillende(technische) maatregelen kan worden voorkomen, zoals verlagen van de snelheden? Zo nee, waarom niet?
  10. Ligt het binnen uw vermogen om tenminste 1 karakteristieke provinciale weg in Brabant te behouden, of moet Brabant in uw ogen bestaan uit louter brede kale wegen ten faveure van de hardrijder?

Wij vernemen graag uw reactie en danken u bij voorbaat voor de beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel
Partij voor de Dieren Noord-Brabant