Veehou­derij en volks­ge­zondheid: provincie wacht af


28 juni 2016

In beantwoording van vragen van de Partij voor de Dieren, heeft de provincie aangegeven in principe een bijdrage te willen leveren aan het nemen van maatregelen om gezondheidsrisico’s van de veehouderij te verlagen. Het is volgens de provincie echter nog niet onomstotelijk bewezen dat de veesector onacceptabele risico’s voor de volksgezondheid veroorzaakt. De provincie wacht daarom lopende onderzoeken af en beschouwt het Rijk als eerste verantwoordelijke.

Wel geeft het provinciebestuur aan de ontwikkelingen op rijksniveau op de voet te volgen, omdat zij vindt dat de gezondheidsrisico’s laag moeten zijn. De Partij voor de Dieren houdt de ontwikkelingen in de gaten en blijft kritisch op het feit dat, ondanks eerdere toezeggingen over een groeistop en ondanks een opeenstapeling van signalen over negatieve effecten op de volksgezondheid, de groei van de Brabantse veestapel toch mag blijven doorzetten.