Mest­export van mest­fa­briek MACE lijnrecht tegen provin­ciaal beleid


Ophel­dering van Gede­pu­teerde Staten gevraagd

13 november 2018

De Partij voor de Dieren wil van Gedeputeerde Staten (GS) weten wat zij vinden van de plannen van mestfabriek MACE in Oss om mestproducten naar Azië te exporteren. Daarom stelt de Partij voor de Dieren vandaag schriftelijke vragen. MACE heeft te kennen gegeven dat zij de financiën rond hebben voor een mestfabriek die meststoffen gaat afzetten naar Azië. Dit gaat lijnrecht in tegen de provinciale beleidsvisie om de landbouwkringlopen te sluiten op Noordwest Europese schaal.

In september diende de Partij voor de Dieren een motie in waarmee GS werd opgeroepen de mestfabriek niet aan Oss op te dringen. Die motie haalde geen meerderheid, omdat coalitiepartijen wel willen inzetten op mestfabrieken, maar nu blijkt dat de afzetplannen van MACE lijnrecht ingaan tegen de visie van landbouwgedeputeerde Spierings om kringlopen op West/Europese schaal te sluiten. Om die reden wil fractievoorzitter Marco van der Wel graag van haar horen wat zij nu van deze plannen vindt. “Oss wordt nu gebruikt als een tussenstation in een niet-duurzaam proces van import van soja en export van mest dat niet voldoet aan de provinciale doelstellingen, en ondertussen de problemen afschuift op Oss en omgeving”, aldus Van der Wel.

De Partij voor de Dieren pleit al jaren tegen het gebruik van mestfabrieken als aanpak van het mestoverschot. Van der Wel: “mestfabrieken verplaatsen het probleem alleen maar en kosten de belastingbetaler honderden miljoenen. Om het probleem daadwerkelijk op te lossen, moeten we naar de bron kijken: de veel te grote veestapel”. Afgelopen vrijdag diende Van der Wel een motie in voor krimp van de veestapel en het OM pleitte gisteren ook voor minder vee als oplossing van het mestprobleem, maar er was geen meerderheid voor de motie.