Eiwit­tran­sitie, elek­trisch rijden, en steun en bescherming voor dieren in het wild


Vier Partij voor de Dieren-moties bij de begro­ting­be­han­deling aange­nomen!

16 november 2020

Na het lange debat over de provinciale begroting voor 2021 zijn alle vier moties die de Partij voor de Dieren indiende aangenomen. Vogels en vleermuizen worden beter beschermd tegen windmolens, opvangcentra voor dieren in het wild krijgen financiële ondersteuning voor hun belangrijke werk, voor de eiwittransitie wordt een serieus bedrag uitgetrokken, en er wordt ingezet op volledig elektrische dienstauto’s voor Gedeputeerde Staten.

Opvang van inheemse dieren
De Brabantse wildopvangcentra vangen jaarlijks vele duizenden gewonde dieren op die in de problemen zijn gekomen, meestal door menselijke invloed zoals door vergiftiging, aanrijdingen of het gebruik van prikkeldraad. Vaak kunnen de dieren na revalidatie weer in de natuur uitgezet worden. De centra vervullen daarmee een belangrijke functie voor de zorgplicht voor wilde dieren in nood, wat een kerntaak van de provincie is. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de provincie financiële ondersteuning biedt, zeker gezien de wildopvangcentra te maken hebben met structurele financiële tekorten. Dankzij onze breed gesteunde motie gaat de provincie de komende drie jaar bijspringen.

Faunabeschermende maatregelen bij windturbines
Windturbines kunnen fatale gevolgen hebben voor vogels en vleermuizen, niet alleen voor individuen, maar ook voor populaties. Nu er steeds meer windmolens geplaatst gaan worden, ook bij leefgebieden van dieren, hebben wij een motie ingediend die verplicht stelt dat bij nieuwe windmolens voortaan alle mogelijke, relevante maatregelen moeten worden genomen om dodelijke slachtoffers te voorkomen. De motie is met steun van links tot rechts aangenomen.

Eiwittransitie
In 2020 was er voor het eerst provinciaal beleid gericht op de eiwittransitie, de verschuiving in de voedselconsumptie naar een balans met meer plantaardige eiwitten. Voor dat zogeheten Uitvoeringsprogramma Eiwittransitie was echter maar € 200.000 uitgetrokken, wat een schijntje is in vergelijk met de vele tientallen miljoenen euro’s die de provincie besteedt aan de veehouderij. Dankzij onze aangenomen motie moet het bedrag voor het nieuwe Uitvoeringsprogramma Eiwittransitie fors hoger worden.

Volledig elektrische dienstauto’s voor GS
Gedeputeerde Staten (GS) en de Commissaris van de Koning hebben voor hun werkzaamheden vijf dienstauto’s ter beschikking. Uit navraag blijken deze auto’s (deels) te rijden op fossiele brandstoffen. Binnenkort gaan de auto’s vervangen worden, en wij hebben er met een motie op aangedrongen dat de nieuwe auto’s volledig elektrisch aangedreven zijn. Doordat de motie is aangenomen, kunnen GS voortaan het goede voorbeeld geven!