Tweede Bestuurs­rap­portage 2021


1 oktober 2021

Tijdelijke natuur
Onze zorgenkind is nog steeds natuur. De jaarlijkse doelstellingen in hectaren staan in het schema bij het statenvoorstel, maar daar zien we ook een enorme versnelling tot aan de einddatum 2027. We vragen ons af of dit gaat lukken. Vindt het college dit realistisch en zo ja, waarom?

Natuuraanleg lijkt equivalent met trage processen. Het groen ontwikkelbedrijf is wel bezig, de uren worden besteed, en de kosten zijn 1,1 miljoen euro per jaar, maar niet alle resultaten worden gehaald.

Een aantal vragen aan het college:
Hebben we het GOB wel de beste instrumenten gegeven? Moeten we na 20 jaar praten niet gewoon onteigening gaan inzetten? Of provinciale inpassingsplannen? En kunt u ons meenemen in die uitputting van het GOB? Is er nog voldoende geld voor de doelen? En zo nee, hoe gaan we die aanvullen?

Een manier om, op zijn minst tijdelijk, voor meer biodiversiteit in het natuurnetwerk te zorgen, en dat is toch ons doel, is het spontaan laten groeien van tijdelijke natuur. Dat is kosteneffectief en goed voor de natuur. Het college geeft aan dat het goed werkt in de gebouwde omgeving, dus we willen graag weten wat het college hier van vindt en we dienen daarvoor een motie in.

Weidevogels
Er is extra geld voor de weidevogels. En met goede landinrichting kunnen we veel bereiken, een relatief hoge grondwaterstand, en een late maaidatum. Hier zit wat onze fractie betreft de oplossing.

Hopelijk vindt het college ook, zoals met de aangenomen motie van de PVV, de aanpak ook echt diervriendelijk moet zijn. Dus dat dieren van één soort niet mogen worden gedood om dieren van een andere soort te behouden. Oftewel, geen afschot van predatoren! Graag een reactie van het college.

Landbouw en voedsel
Het zal u niet verbazen dat de Partij voor de Dieren-fractie al een aantal maanden met smart wacht op het Beleidskader Landbouw en Voedsel, inclusief de bijhorende uitvoeringsprogramma’s eiwittransitie en mest.

Er wordt nu gevraagd om 3 miljoen euro, in de vorm van 13 FTE, om het beleidskader af te krijgen. Dat schept hoge verwachtingen! Voor die 3 miljoen verwachten wij een forse inzet op de landbouwtransitie waarin we stevige stappen zetten naar een landbouw die biologisch, grondgebonden, plantaardig en circulair is.

De eiwittransitie is hierbij een belangrijker pijler en daar moeten dan ook serieus middelen voor ingezet worden, conform de aangenomen motie Landbouw is Economie.

De mestfabrieken mogen wat ons betreft in de ijskast blijven staan. En dan helpt het dat de SDE++-subsidies voor mestvergisters door de Tweede Kamer zijn afgeschaft.

File mijden
Voorzitter. De coronapandemie heeft ons een paar zaken geleerd. Zo leerden we dat het thuiswerken een positieve invloed heeft op de drukte op de Brabantse wegen. Files bestonden eigenlijk niet meer.

Decennialang wegen verbreden heeft dat resultaat nooit opgeleverd. Zo is het bewijs geleverd dat de oplossing voor het fileprobleem simpelweg minder vervoersbewegingen zijn en niet meer asfalt.

We zien dat het college ook inzet op file mijden en drukte spreiden, via Kruispunt Brabant en in overleg met ondernemers en het onderwijs. Dat is goed, maar het is zonde dat er geen indicatoren voor zijn opgenomen.

We hadden hier een motie voor klaar liggen, maar bij nader inzien is het daarvoor nu niet het juiste moment. Zou het college dan misschien kunnen toezeggen om in de begroting van 2022 een indicator op te nemen met betrekking tot file mijden en drukte spreiden, om zo de resultaten op dit gebied meetbaar te maken?

Schone lucht
Een mooie bijkomstigheid van minder verkeer op de weg is dat ook de uitstoot van stikstofdioxide en fijnstof lager is. Dat draagt bij aan schonere lucht en dus een gezondere leefomgeving. Dat is belangrijk als we die drie gezonde levensjaren in 2030 erbij willen, voor iedere Brabander.

We streven daar al naar met het Schone Lucht Akkoord. Het gaat dan om 50% gezondheidswinst uit binnenlandse bronnen in 2030. We weten dat 40% van de luchtvervuiling uit binnenlandse, niet-natuurlijk bron komt. Dat is het deel waar we als provincie grip op moeten hebben. Dus als we naar 50% gezondheidswinst streven, komt dat voor ons neer op 20% reductie van die luchtvervuiling.

In deze Burap wordt twee miljoen euro extra uitgetrokken voor Brede Welvaart, inclusief Gezondheid, wat neerkomt op een uitbreiding van het beleid. Daar hoort dan ook wel een indicator bij, zodat we als PS de voortgang van het doel kunnen monitoren. We dienen hiervoor een motie in.

Uitvoering moties
Over moties gesproken, voorzitter. Het valt ons op dat de uitvoering van moties nogal eens lang op zich laat wachten. En niet alleen moties die onze fractie heeft ingediend. De motie Faunabeschermende maatregelen bij windturbines is daar een voorbeeld van, hoewel we ook moeten zeggen dat die uiteindelijk inhoudelijk goed is uitgevoerd.

Een vraag aan het college is daarom of zij voortaan een notitie aan PS sturen over wat ze gaan doen met een aangenomen motie. We denken dan aan een infobrief die binnen vier weken aan PS wordt afgeleverd over hoe en wanneer het college het uitwerken van de motie gaat aanpakken. Dan hebben we als PS wat meer houvast.

Opvang van inheemse dieren
Voorzitter, tot slot. Een voorbeeld van een aangenomen motie is de motie Provinciale verantwoordelijkheid voor opvang van inheemse dieren. Vooralsnog hebben we daarover niets van het college gehoord. Wellicht moeten we als PS een zetje geven? We dienen daarom een motie in om op dierendag, a.s. maandag, 50.000 euro over te maken aan Fauna Opvang Brabant. Zo maken we deze dierendag een faunadag.