Bestuurs­rap­portage II-2020


16 oktober 2020

Voorzitter,
“We willen dat Nederland minder afhankelijk in de wereld staat. Zodat we zelf controle hebben over onze veiligheid, onze medicijnen, onze technologie en onze energie.”
Deze woorden sprak VVD’er Klaas Dijkhoff tijdens de afgelopen Algemene Politieke Beschouwingen.

COVID-19 heeft ons pijnlijk gewezen op de nadelen van onze afhankelijkheid van internationale handel. Onze goederen vinden hun weg niet meer in het buitenland en het importeren van voor ons “nodige” spullen blijft achter. Het is daarom ook onverstandig om een grote economische focus op het buitenland te leggen. We doen er om heel veel redenen goed aan om ons te richten op de eigen provincie. Op onze lokale economie. Ons voedsel. Onze natuur.

Brabant branding
Het wereldwijde gesleep met grondstoffen en goederen is funest voor de CO2-reductiedoelen die we onszelf hebben gesteld. De uitstoot van verkeer en vervoer – dus ook vrachtverkeer – is in Brabant sinds 1990 met bijna de helft toegenomen. De te behalen 50% reductie t.o.v. 1990 is in praktijk dus bijna 70%. Terwijl de EU die doelen verder wil verhogen. En we hebben nog maar negen jaar…

Laten we ons eerst focussen op alles wat we binnen de provincie hebben. Want we hebben al te veel stikstofuitstoot, te veel energieverbruik, en te weinig ruimte. Laten we de oplossingen dichter bij huis zoeken. Er is niets dat we niet hier zelf kunnen voortbrengen, want we zijn een innovatieve en creatieve provincie, voorzitter!

Wij dienen daarom een amendement in om te stoppen met het actief lokken van meer bedrijven naar Brabant. Het schrappen van ruim één miljoen euro voor ‘Internationalisering en Branding’ levert daarbij ook winst op in het licht van de dreigende begrotingstekorten. Beschouw dit als een uitgestoken hand van onze fractie.

Logistieke dozen
Afgelopen twee vrijdagen bespraken we in een themabijeenkomst al de logistieke dozen. Samen met GroenLinks stelden wij voor een onderzoek te laten uitvoeren, waarmee o.a. de effecten van de verdozing op leefbaarheid, het landschap en de natuur inzichtelijk gemaakt worden. Dit vanuit een in PS breed gedragen gevoel dat we als provincie te weinig regie hebben op deze ontwikkelingen, die wel veel invloed hebben op provinciale belangen.

De gedeputeerde wil er niet aan, maar een meerderheid gaf aan wél voor zo een onderzoek te zijn, uitgevoerd door bijvoorbeeld BrabantAdvies. Daarom dienen we dit verzoek nu als motie in.

Eiwittransitie
In het kader van een innovatieve en concurrerende, en lokale economie willen we graag ook aandacht vragen voor de eiwittransitie. Dit college lijkt het belang van deze Tesla van de Agrifood langzaamaan te erkennen, maar de inzet is nog steeds minimaal. Terwijl hier een uitgesproken kans ligt om boeren en burgers te verbinden en om Brabantse boeren een toekomstperspectief te bieden. [Vraag:] Kunnen we hierop een stevige inzet verwachten, onder andere vanuit het Economisch programma?

Bij de behandeling van de Burap I vroegen we de gedeputeerde prestatie-indicatoren te bepalen voor het uitvoeringsprogramma Eiwittransitie. De gedeputeerde zou er naar kijken. [Vraag:] We zijn benieuwd wat de stand van zaken hiervan is. Graag een reactie.

Stop de jacht op de Wilde Eend
Mijn volgende punt. Terwijl de menselijke populatie steeds verder groeit, is het met andere soorten op deze Aarde minder goed gesteld. De Vogelbescherming heeft 2020 uitgeroepen tot het Jaar van de Wilde Eend, omdat de populatie sterk afneemt. De staat van instandhouding is ongunstig tot zeer ongunstig.

Iedereen begrijpt dat de jacht op deze dieren allerminst bijdraagt aan een gezonde populatiestand, anders hadden we nu niet in deze situatie gezeten. Wij dienen daarom een motie in waarmee we als PS uitspreken dat de Wilde Eend niet langer vrij bejaagbaar zou moeten zijn, en waarmee we GS opdragen het Rijk te verzoeken deze soort van de landelijk lijst met vrij bejaagbare soorten te halen. Daarnaast willen we via GS de FBE verzoeken om jagers op te roepen de Wilde Eend in Brabant niet meer te bejagen.

Aan zet voor Natuurnetwerk Brabant
Zoals ik in mijn inleiding aangaf, moeten we meer investeren in onze provincie. Zeker als het gaat om onze natuur. Zoals elk jaar moeten we ook dit jaar weer constateren dat we achterlopen op realisatie van het Natuurnetwerk Brabant en daarop te weinig inzet plegen.

We hebben nog een kleine zeven jaar voor de realisatie klaar moet zijn. Met de aanpak van de Westelijke Langstraat laat de provincie zien dat in relatief korte tijd wél veel resultaten geboekt kunnen worden.

We dienen daarom een motie in waarmee we verzoeken om met concrete voorstellen te komen voor de realisatie van het Natuurnetwerk, waar nog 450 miljoen euro voor beschikbaar is.

Natuur in gelijke tred met inwoners
De druk op het bestaande Natuur Netwerk neemt steeds verder toe. Daarnaast constateren we dat er een toename is van behoefte aan recreatieve natuur op loop- en fietsafstand van de woning.

Prognoses wijzen op een sterke toename van het aantal inwoners in Brabant, en dit college wil die groei faciliteren met een flink aantal extra woningen. Dat zal ook gepaard gaan met extra infrastructuur, supermarkten, en andere voorzieningen.

Wij stellen daarom voor om het areaal recreatieve natuur gelijke tred te laten houden met de groei aan inwoners en voorzieningen. Dat is goed voor de volksgezondheid, het (vestigings)klimaat, klimaatadaptie, noem maar op.

Deze investeringen kunnen gedekt worden in de plannen voor woningprojecten, zoals dat ook wordt gedaan met andere voorzieningen. We vragen GS hiertoe, via een motie, met een voorstel te komen.

Rucphenseweg, N638
Als we dan toch bezig zijn met lokale investeringen: we moeten het even hebben over de renovatie van de N638 tussen Rucphen en Zundert. We willen hier aan de noodrem trekken, en dienen hiertoe een motie in.

Het doel is om de N638 tussen Rucphen en Zundert veiliger te maken, maar nu ontstaat er een lappendeken van toegestane snelheden die juist zorgt voor gevaarlijke situaties. Ik verwijs hiervoor naar het plaatje dat we als bijlage aan de motie hebben toegevoegd.

Volgens onze eigen Provinciale richtlijnen is dit ook onwenselijk. We willen graag de snelheid omlaag brengen zodat die uniform is en tegelijk een verbod op doorgaand vrachtverkeer.

Laten we vooral het lokale verkeer met deze weg faciliteren en geen regionaal tot zelfs internationaal verkeer.

Openbaarheid adviesorganen
Als partij vinden wij transparantie van bestuur een groot goed. We maken als provincie gebruik van een breed scala aan adviesorganen, en waar we deze financieren, vinden wij dat daar tegenover moet staan dat deze transparant zijn.

Ten behoeve van onze controlerende taak vinden we het niet meer dan terecht dat Statenleden vergaderingen als toehoorder kunnen bijwonen, en notulen kunnen opvragen. Volgens ons is dat niet te veel gevraagd.

We dienen een motie in om het verlenen van aanwezigheid bij vergaderingen voor Statenleden en het inzichtelijk maken van notulen als voorwaarde te stellen voor provinciale ondersteuning.

Made in Brabant
Tot slot het klapstuk. Bij uw aantreden heeft u van Provinciale Staten een ivoren voorzittershamer ontvangen. We kunnen constateren dat een hamer van ivoor geen lokaal product is, naast dat er wat andere bezwaren aan kleven. Het leek ons daarom wel aardig om u een lokaal en duurzaam alternatief aan te bieden.

Deze voorzittershamer is gemaakt in Brabant door een Brabantse klompenmaker en hobby houtbewerker in ruste. Wij zien deze houten hamer dan ook als een goed voorbeeld van ‘Made in Brabant’. Een sterk staaltje Brabant Branding!

Geheel volgens traditie bieden we u dit aan namens Provinciale Staten. En we zullen zorgen dat het u coronaproof toe gaat komen.

Dank u wel.